Responsive image

سامانه ثبت نام اینترنتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت ا... آملی

ثبت نام عضویت در اتحادیه ملی ورزش کبدی

جهت ارسال حق عضویت می توانید تصویر فیش واریزی یا شماره پیگیری فیش واریزی که به شماره حساب ۰۳۲۳۰۹۷۸۸۲۰۰۹ و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۲۳۱۷۶۱۷۲۸ بانک ملی ایران نزد شعبه هفده شهریور، به نام حسن شفیع زاده واریز می گردد را در بخش مربوطه (قسمت پایانی ثبت نام) ارسال نمایید.