Responsive image

سامانه ثبت نام اینترنتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت ا... آملی

ثبت نام تیم ها برای مسابقه کبدی(Free Kabaddi)

جهت ارسال هزینه ثبت نام می توانید تصویر فیش واریزی یا شماره پیگیری فیش واریزی که به شماره حساب ۰۳۲۳۰۹۷۸۸۲۰۰۹ و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۲۳۱۷۶۱۷۲۸ بانک ملی ایران نزد شعبه هفده شهریور، به نام حسن شفیع زاده واریز می گردد را در بخش مربوطه (قسمت پایانی ثبت نام) ارسال نمایید.